VRÁCENÍ ZBOŽÍ & REKLAMACE

Zboží vám nesedí?

Nikdo vám hlavu neutrhne, když zboží vrátíte. Ono je to totiž někdy těžké, vybrat něco z fotek a my to chápeme. Proto nám můžete poslat zboží, které vám nesedí bez udání důvodu do 14 dnů ode dne, kdy vám balíček dorazil. Zboží musí být nenošené v původním obalu včetně neutržených visaček.

Jak na to?

1. Budete k tomu potřebovat tento formulář, který prosím vyplňte 

2. Vyplněný formulář zašlete na email: info@bettybrands.cz a to ještě před tím, než nám zboží odešlete.

3. Zboží zabalte a pošlete jej pomocí společnosti Zásilkovna. V Zásilkovně nahlaste odeslání balíčku pro Betty Brands s kódem pro zpětné zásilky: 91954320. Obsluha podacího místa sama vytiskne štítek, nalepí ho na zásilku a předá vám potvrzení o převzetí zásilky. Na místě za službu neplatíte. Částka 69 Kč vám bude poté odečtena z refundované částky.

Něco se pokazilo?

To nám je líto, ale nezoufejte. Od toho tu jsou reklamace. Potřebujete k ní tento formulář a ještě si přečíst reklamační řád, kde najdete vše, co je nutné k reklamaci u Betty Brands.

REKLAMAČNÍ ŘÁD BETTY BRANDS

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění, že je vada podstatným porušením smlouvy (na základě písemného posouzení dodavatele nebo výrobce) bude toto zboží vyměněno za nový kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět. V takovém případě bude oproti daňovému dokladu vráceno také poštovné (stačí doklad spolu s číslem objednávky zaslat na info@bettybrands.cz). Poštovné vám bude vráceno ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

V případě vadného plnění, které je podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:

1. na odstranění vady opravou věci
2. odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci
3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
4. odstoupení od smlouvy.

1. Jak reklamovat vadné zboží
1.1 Reklamace (oznámení) vad zboží
1.1.1 Kupující je povinen reklamované zboží zaslat prodávajícímu a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí závadu. Doba, po kterou se kupující nachází v prodlení s odesláním zboží prodávajícímu, se nezapočítává do lhůty k vyřízení reklamace.
1.1.2 Kupující je povinen reklamované zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží. Nebezpečí škody na věci nese až do jejího doručení prodávajícímu kupující.
1.1.3 Kupující je povinen reklamované zboží dodat prodávajícímu čisté (oděvy vyprané, obuv vyčištěná, ovšem nepraná).
1.1.4 Vykazuje-li zboží dle uzavřené kupní smlouvy zjevné nedostatky (například porušený transportní obal) již při přebírání zboží, má kupující právo zboží nepřevzít. V takovém případě bude zboží zasláno zpět prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a zboží kupujícímu odeslat znovu v co nejkratším možném termínu.
1.1.5. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl či ji sám způsobil.

2. Vyřízení reklamace prodávajícím

2.1. Reklamaci, podanou kupujícím = spotřebitelem, je prodávající povinen vyřídit nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, s přihlédnutím k dodržení lhůty pro zaslání zboží Kupujícím. V odůvodněných případech je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím sjednání lhůty delší. O výsledku vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího emailem. V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu, se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží prodávajícím. Za den vyřízení reklamace se považuje den vyrozumění kupujícího - spotřebitele prodávajícím o způsobu vyřízení reklamace.
2.2. Prodejce je povinen zaslat kupujícímu písemně reklamační formulář. Formulář musí obsahovat jméno, příjmení, korespondenční adresu a emailovou adresu kupujícího.
2.3. Povinnost sepsat reklamační formulář se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

3. Adresa prodávajícího

3.1 Zasílací adresa pro reklamace:

Pavlína Kučírková Brettová/Betty Brands
Kovosreal s.r.o.
Mostecká 1487
Duchcov
419 01

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento reklamační řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dne 04. 1. 2022 Betty Brands si vyhrazuje právo kdykoli měnit nebo doplňovat znění reklamačního řádu. Změny nebo doplnění vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na Bettybrands.cz